Mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek vallen tussen wal en schip

04 juli 2019

’s Heeren Loo en MEE zetten netwerkgids in

Er is onvoldoende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Deze mensen met een complexe zorgvraag lopen vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek.

's Heerenloo, MEE en Ieder(in) zijn daarom gestart met het project 'Netwerkgidsen'. Dit zijn gespecialiseerde cliëntondersteuners die deze mensen, en hun naasten, helpen om de juiste zorg te vinden. Als zij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, leidt dat tot verergering van hun problematiek. Dit heeft grote impact op henzelf, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Netwerkgidsen zijn gespecialiseerd in complexe problematiek en zij kunnen intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Desgewenst wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Zij gaan daarbij intensief in gesprek met zorgaanbieders en maken gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.

Directeur MEE NL, Yvon van Houdt: “We vragen al langer aandacht voor deze problematiek en ik ben dan ook heel blij dat we nu de kans krijgen om deze samen met ’s Heeren Loo en Ieder(in) aan te pakken.” 

Project Netwerkgids

Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken. Het bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en - indien gewenst - een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en knelpunten voor hen oplost.
  2. Oplossingen in kaart brengen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening.
  3. Een rapportage opstellen met de knelpunten, de oplossingen en/of verbeter-voorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

Het project start met vijftig cliënten in vier regio’s van ’s Heeren Loo: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo). Het project loopt van mei 2019 tot en met februari 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op. 

Vanuit het programma Volwaardig Leven steunt en toetst Ieder(in) dit project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief. Ieder(in)-directeur Illya Soffer: “Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein.”

’s Heeren Loo
‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking of andere beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we mensen verder. www.sheerenloo.nl

MEE
Over MEE en MEE NL MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. www.mee.nl.

Ieder(in)
Belangenorganisatie Ieder(in) werkt met en namens 230 organisaties van mensen met een (verstandelijke) beperking of chronische aandoening aan de versterking van hun inbreng en rechtspositie. www.iederin.nl