Werkwijze MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan

Werkwijze

Stadsregio-200x200De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan werken op lokaal niveau, in alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. Zij werken vanuit de plaatselijk aangestuurde (wijk)teams of in naar doelgroep gespecialiseerde teams (jeugdteams, multiproblem). Zie hiervoor ook MEE Amstel en Zaan in uw gemeente.

Onze cliëntondersteuners handelen volgens de MEE Amstel en Zaan gedragscode en hanteren daarbij strikte privacyregels. Klachten over een medewerker of werkwijze handelt MEE Amstel en Zaan af volgens de Klachtenprocedure.

Expertise

De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan krijgen vanuit de organisatie voortdurende scholing in:

  • cliëntondersteuning
  • omgang en kenmerken van de verschillende doelgroepen
  • leven met een beperking
  • persoonlijke professionele vaardigheden.

Cliëntondersteuners wisselen kennis en ervaring uit via intervisiebijeenkomsten en communities op social media of  apps.
Zo borgen wij onze specifieke expertise en kwaliteit.

Beroepsvereniging Cliëntondersteuners

Al onze cliëntondersteuners zijn lid van de Beroepsvereniging voor Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking  (BCMB).Deze beroepsvereniging draagt op stimulerende wijze bij aan professionele en hoge kwaliteit cliëntondersteuners. Alle leden weten welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van mensen. Ze bieden maatwerk voor generalistische vragen en geven informatie, advies en werkzame oplossingen, ook in complexe situaties.

Privacy

Uw cliëntondersteuner bewaart uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, volgens de wetgeving die hier voor geldt. Het kan zijn dat de cliëntondersteuner ook informatie vastlegt in het registratiesysteem van de gemeente. Deze minimale informatie wordt gedeeld met andere professionals in de wijk. Dit gebeurt nooit zonder uw toestemming. Ook geven wij, zonder uw toestemming, uw gegevens niet aan anderen. MEE Amstel en Zaan heeft een privacyreglement waarin precies staat hoe onze medewerkers moeten omgaan met uw gegevens. Daar staat bijvoorbeeld in welke informatie in het dossier mag komen. Uw dossier bewaren wij, zoals moet volgens de wet, 15 jaar na het laatste contact. U mag het altijd inkijken. Als u wilt, kunt u het dossier bij MEE Amstel en Zaan laten anonimiseren. Dat betekent dat uw naam en alle informatie onherkenbaar wordt.

Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, kan een fout gemaakt worden. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Wij kunnen dan de fout weer herstellen. Neemt u hierover contact op met uw cliëntondersteuner. Als u dat moeilijk vindt, kunt u bellen naar MEE Amstel en Zaan en vragen naar de leidinggevende van uw cliëntondersteuner. Natuurlijk kunt u ook een brief schrijven. Het adres en telefoonnummer vindt u bij ‘Contact’. Wilt u de directeur spreken, bel dan 020 512 72 72.

Wilt u dat iemand die niet bij MEE Amstel en Zaan werkt uw klacht beoordeelt? Schrijf dan een brief aan de Klachtencommissie. Er is een klachtencommissie voor de MEE-organisaties in Noord-Holland. De mensen van deze commissie behandelen uw klacht onafhankelijk, zij zijn niet in dienst van MEE. Zij geven advies aan de directeur van MEE Amstel en Zaan over hoe de organisatie moet omgaan met uw klacht. Als u wilt, zoekt MEE Amstel en Zaan iemand die u helpt bij het schrijven van de brief. De brief stuurt u naar: Klachtencommissie t.a.v. mevrouw mr. F. Oosterhuis-Beetsma (voorzitter commissie) per adres: directiesecretariaat MEE Amstel en Zaan Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam Het secretariaat zorgt dat de brief ongeopend bij de commissie komt.

De commissie behandelt de klacht zelfstandig. Lees hier de volledige procedure.

Multisignaal

MEE Amstel en Zaan is aangesloten bij Multisignaal. Multisignaal is een systeem binnen de stadsregio Amsterdam om ondersteuning aan jeugdigen beter en sneller te laten verlopen. Een professional kan in het systeem snel zien of er al andere professionals betrokken zijn. In Multisignaal staat alleen welke professional er al betrokken is. Er staat niet in waar het over gaat. Als wij contact willen opnemen met die professional, dan vragen wij eerst toestemming. Ook als wij iemand in Multisignaal registreren. Zie voor meer informatie over Multisignaal: www.multisignaal.nl.

Meldcode

MEE werkt volgens de wettelijke meldcode bij het signaleren en melden van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Dat betekent dat wij een vaste werkwijze hebben wanneer een consulent kindermishandeling of ander huiselijk geweld vermoedt. Om hier zorgvuldig mee om te gaan zijn een aantal medewerkers geschoold tot Aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Als de cliëntondersteuner ernstige vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld, doet hij een melding bij het Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld. De cliënt wordt  hier altijd van op de hoogte gesteld.

Op deze pagina

» Werkwijze
» Expertise
» Beroepsvereniging Clientondersteuners
» Privacy
» Klachten
» Multisignaal
» Meldcode